Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE z 2016 r. L 119, s. 1), dalej: RODO, które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych jest JOT-2 s.c. Monika Góra-Targońska, Jaromir Targoński z siedzibą przy placu Inwalidów 1, 01-552 Warszawa, NIP: PL 1131752876, e-mail: kontakt@jot2.com.pl, tel. +48 600 800 405, dalej: Administrator.
 2. Zbieramy i przetwarzamy informacje w zakresie koniecznym do zawarcia i wykonania umów o świadczenie usług turystycznych: imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer PESEL, a w przypadku realizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, w zakresie informacji zawartych w kartach kwalifikacyjnych uczestników wypoczynku, określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 452).
 3. Zbieramy i przetwarzamy dane na podstawie zgody udzielonej przez Klienta usługi turystycznej, w tym zgód udzielonych przez rodziców lub opiekunów prawnych małoletnich uczestników wypoczynku, w celu bezpośrednio związanym ze świadczoną usługą turystyczną, w tym w związku z realizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także w związku z realizacją przepisów prawa.
 4. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji celu, w którym są zbierane.
 5. Przetwarzamy również dane osobowe w postaci wizerunków uczestników wypoczynku poprzez wykonywanie fotografii oraz nagrywanie filmów pamiątkowych, na których utrwalane są wizerunki uczestników. Fotografie i filmy pamiątkowe mogą być zamieszczane w Internecie, w tym na naszej stronie internetowej oraz w serwisach Facebook i YouTube, w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez osoby trzecie. W związku z powyższym, zawierając umowę o świadczenie usługi turystycznej wyrażacie Państwo zgodę na utrwalanie wizerunku. Wyrażenie przez Państwa zgody na utrwalenie wizerunku jest dobrowolne i nie stanowi warunku wykonania umowy.
 6. Przetwarzamy Państwa adresy poczty elektronicznej (e-mail) do bezpośredniego oferowania swoich usług, o ile wyraziliście zgodę na otrzymywanie od nas informacji handlowych drogą elektroniczną.
 7. Przetwarzamy Państwa dane na podstawie rozporządzenia RODO (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z realizacją umowy o świadczenie usług turystycznych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 8. Państwa dane możemy udostępniać: osobom przez nas zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych w ramach upoważnień i w sposób zapewniających ochronę Państwa danych zgodnie z przepisami prawa;
  1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. sądom, organom ochrony prawnej, organom nadzoru i innym);
  2. podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Państwa dane (np. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom realizujących usługi księgowe, podatkowe i prawne) na podstawie odpowiednich umów zapewniających ochronę Państwa danych;
  3. podmiotowi świadczącemu usługi ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
 9. Państwa dane nie są przekazywane agencjom reklamowym, państwom trzecim ani organizacjom międzynarodowym.
 10. Państwa dane przechowywać będziemy przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane lub dla których są przetwarzane, w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi lub w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle przepisów dotyczących usług turystycznych, archiwizacji, dochodzenia roszczeń lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 11. Karty kwalifikacyjne uczestników wypoczynku dzieci i młodzieży podlegają zwrotowi po zakończeniu wypoczynku. Po zakończeniu realizacji przez nas usługi sporządzony zostanie spis zdawczo-odbiorczy kart kwalifikacyjnych. Karty kwalifikacyjne nieodebrane w terminie 14 dni zostaną przez nas zniszczone.
 12. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO;
  1. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  2. żądania usunięcia danych („bycia zapomnianym”), na podstawie art. 17 RODO, o ile Administratorowi nie przysługuje prawo dalszego przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa;
  3. żądania ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  4. przeniesienia danych do innego administratora w zakresie określonym w art. 20 RODO;
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody;
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO;
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.
 13. W oparciu o Państwa dane Administrator nie będzie podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.
 14. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych można kontaktować się z Administratorem korespondencyjnie na adres: JOT-2 s.c., pl. Inwalidów 1, 01-552 Warszawa
 15. elektronicznie na adres e-mail: kontakt@jot2.com.pl